Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info Home Page As Soon As Possible Getting Your Life Back Since You Asked Thought Bubbles Other Info

Creole

Ki yès moun-ki rélé - SACC?

Nou se yo group dortè espesilize, mis - avek konseyé, Nou bay yèd tretman medical avek sipò emosionèl, pou fam-m, gason, ak timoun ki nan lag ki depasé 12 ané ki pasé nan mizè kadejak.  Sèvis biym se sèvis sékrè-e-gratis.  Nou kapab édé vik ti-m, ki gin yin problem fizik, -e- nou gin moun kipou intèpreté pou moun ki pa pale angle.  Nou bay sèvis 24-sou-24.  Si yo tefè kadejak sou ou 2 ané avan, ou toujou ka vini pale ak konseye nou yo.  Me yon nimero pou ou rele pou ou mete randevou 416-495-2555.


Kikote nou ka jouin yon klinik ki ka édé moun ki pasé kadejak?

Alé nan departman imèjinnsi, ki nan (Grace Division nan Scarborough Lopital, 3030 Birchmount Road, Scarborough, Ontario.  Lopital-la nan kouin Finch avenue -e- Birchmount Road.  Ou ka rele nou pou dirèksion nan niméro sa 416-495-2555.


Ki sak ki ka rive

Moun imèjin-nsi nou yo ka pran souin ou, yo ka trete tout kalite makadi ou ginyin, yo ka rélé mi-s ki gin esperians sou kadejak.  Mi-s especial sa-ap min nin ou yon kote especial nan lopital-la, poul pran souin ou.  Lap chita ak ou, pou-l tande sa ou gin pou ou di, aprè sa poul espliké ou ki desizion ou.  Si ou asèpte pou yo pran evidanse nap rele dorktè ki gin esperians sou kadejak.


Ki sak gin ankè

Lopital-la ka trete ou. Li ka exzamine ou nan nimpèt maladi kinan kò ou.  Yo ka Ba ou rémèd pou trete makadi ou pran nan viv fam-m ak gason.  Nou ka bay remèd pou inpeche fam-m gros.  Nou ka pran evidanse de sa ki rive ou a siou ule sa jigé.


Komminecon pou evidanse de kò:

Nou gin yon kote especial pou now mete prouèv ki soti sou kò ou, sa sé yon aksion legal fòk nou ka pran pouèv la avan 72 èd tan aprè kadejak-la te fini fèt sou ou.  Si ou panes, ou pa asèpté pou palis patisipe, ou ka pran pouèv-la -e- nou sere-l yon kote pou 6 mova, oou ou ka gin tan pou ou deside kisa ou ap fè.  Nou pap arapòte kadejak-la ak polis si ou pa di nou fèl.


Lè ou kite lopital-la:

Mis-la ap asiré ke li ba ou ekzanp sou moun ki te pase nan min-m sitiaksion ke ou ap pasé-a.  Nap rekòmande lòt trètman -e- nap ba ou non mis-lan ak non dorktè kite trete ou la.  Si ou vle jige ak moun lan, nap ba ou infèmasion sou sa.  Mis yo ap rele ou nan kèk jou ankò aprè ou kite lopital la, pou yo repon-n ninpòt kesion ke ou ta ginyin.


Anonymous Third Party Report:

Moun ou rapòte kadejak-la, se yo ak ou selman ki konnin sa.  Si ou pa ule pou polis la fè rechès, ou ka ranpli yon aplikasion, pou non ou pa soti nan lari.  Rezon pou aplikasion-sa lap édé polis-pou polis yo ka jouin ki moun ki ap fé kadejak la-sou li-apa be zouin ale nan rapò-sa, papie sa, ou ka jouin li nan Biro Klinik-la.  Mis-la ka edé ou ekri papie sa-a.


Moun ki pou ede ak kòséy:

Kadejak, se yon ka ki tris moun ki pasé nan kadejak sa ka bali chagrin jis-li touye tèt li.  Mis-lan ak dorktè-a yo la pou yo édé ou, epi yo bay moun konsèy ki pou ede yo ak chagrin an.  Fammi ou ak zanmi ou ka pale ak nou, pou esplike sitiasion -e- kòman pou yo ka édé ou.


Edi kasion:

Yon klinik se yon bagay ki inpòtan, paske yo ka édé léklòl - ak moun ki gin konesans nan sa yo konnin, ak tout bagay de loua-leta pou réglé kadejak-la.


DeKlaarasion inpòtan:

Li toujou bon pou moun yo fè kadejak sou li a konnin se pa fèt pali-ke yo fè kadejak-la-sou li a.  Moun lan hite fè kadejak la gin pouli résponsab kòz-li.

Creole version translated by:
Creole intèpreté pa:
Andre Julien
Ki soti de Haiti, St Mark
Flag of Haiti


The links below have not been translated into Creole at this time.